1) اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگي:

Eنام پدر:

Eکد ملي:

 

Eشماره شناسنامه:

Eمحل صدور:

Eمحل تولد:

Eتاريخ تولد:    

Eجنسيت: مرد زن
  
 

Eوضعيت تاهل: متاهل مجرد
*تعداد افراد تحت تکفل:
                                 

Eدين (مذهب):

Eمليت:

Eگروه خوني:

Eسلامت وضعيت روحي و جسماني : بلي خير
         *درصورت خيرتوضيح دهيد:                         

Eخدمت نظام وظيفه: (برای متقاضیان مذکر)       انجام داده معاف از خدمت
        *ذكر نوع و علت معافيت:

Eهرگونه سابقه محکومیت : دارم ندارم
 
       *ذكر نوع محکومیت:                               

Eآدرس محل سکونت :

Eايميل:

Eتلفن ثابت :

Eتلفن همراه:

 

2) سوابق تحصيلي

مدرك تحصيلي

(به ترتيب آخرين مدرك)

رشته تحصيلي

معدل كل

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نام مؤسسه آموزشي

شهر - كشور

E

 

 

 

 

E

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

3) سوابق شغلي

نام سازمان يا شركت

(به ترتيب از آخرين سابقه)

سمت / شغل

تاريخ شروع

تاريخ پايان

آخرين حقوق (ريال)

مشخصات / شماره تماس

مدیر یا سرپرست

علت ترك خدمت

 

4) سوابق آموزشی

نام دوره آموزشی

(به ترتيب از آخرين دوره)

نام موسسه آموشی

مدت دوره

(ساعت)

تاریخ شروع

تاریخ پایان

توضیحات (مدرک آموزشی و ... )

 

5) سوابق علمي

Eارائه سمينار                         *عنوان سمينارها: ..

Eتدوين كتاب يا مقاله علمي        *عنوان کتاب يا مقالات:                         

Eساير فعاليت هاي علمی             *عنوان فعاليت هاي علمي:

 

6) تجربيات ويژه

شرح تجربه

شرکت/ سازمان

شرح تجربه

شرکت/ سازمان

E

 

E

E

 

E

 

7) آشنايي با قوانين و استانداردها

شرح قوانين / استاندارد

سطح آشنایی

شرح قوانين / استاندارد

سطح آشنایی

E

E

 

E

E

 

 


 

8) مهارت هاي خاص (نرم افزار)

E 

E 

E 

E 

E سطح آشنايي با نرم افزار هاي:

¨

Windows

¨

Office (Word, Excel,..)

¨

Auto Cad

 

9) آشنایی با زبان های خارجه (توجه: سطح آشنايي خوب و عالي منوط به ارائه گواهينامه معتبر قابل قبول خواهد بود)

نام زبان خارجه

سطح آشنایی

گواهينامه معتبر

نام زبان خارجه

سطح آشنایی

گواهينامه معتبر

E انگلیسی

 

 

E

 

 

10) نحوه همکاری

Eاكنون مشغول به كار هستيد؟ بلي خير
    
*درصورت بلی علت درخواست جدایی خود را توضیح دهید:

Eتمايل به همكاري بصورت : تمام وقت پاره وقت کارآموزي

Eمحل کار درخواستی : اصفهان (دفتر مرکزي) شهرستان

Eآيا مدارک تحصيلي شما در سامانه رتبه بندي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور آزاد مي باشد؟ بليخير
  

Eاولویت های شغل درخواستی :  1.                        2..                                             3.      

Eزمان آمادگی به کار:

Eکل سابقه بیمه تاکنون (ماه):

Eمجموع حقوق ماهيانه ناخالص درخواستی (ريال):

 

11) مشخصات معرفین غیر خویشاوند

نام و نام خانوادگی

شغل

محل کار

شماره تماس

نام و نام خانوادگی

شغل

محل کار

شماره تماس

 

 

 

E

 

12) نحوه آشنایی با شرکت

Eآگهي اينترنتي/ روزنامه  )  (   Eاداره های کاریابی  )شرکت (  Eدوستان و آشنايان  ) آقا/خانم( 

 

 اينجانب  صحت کلیه مندرجات این پرسشنامه را تاييد مي نمايم و چنانچه خلاف هر يك از موارد اثبات شود شركت مهندسین مشاور  پارس جویاب مجاز به انجام هر گونه اقدام لازم مي باشد و حق هيچگونه اعتراض را نخواهم داشت.                                                  

 

*توضیحات :‌ تكميل نمودن اين فرم هيچگونه تعهدي در قبال استخدام شما براي شركت ايجاد نمي نمايد.

E